Concerto: Rotting Christ + Forgotten Tomb + Symbolyc + Synodik